การป้องกันความเจ็บปวดเป็นสิ่งสำคัญ

นักวิจัยได้ใช้ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นและข้อมูลความไวของอาการปวดเพื่อระบุสี่กลุ่มย่อยที่เรียกว่า phenotypes ความไวต่ออาการปวด ผู้เขียนพบว่า PSPs เหล่านี้มีลักษณะสำคัญในระดับความรู้สึกเจ็บปวดที่แตกต่างกัน PSP มีระดับความไวสูงที่สุดมีความเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดเข่าบ่อยๆ เพศหญิงเชื้อชาติที่ไม่ใช่ชาวคอเคเชียน

และอายุ 65 ปีขึ้นไปเป็นตัวบ่งชี้ทางสังคมที่สำคัญในการเป็นสมาชิกของ PSP ที่มีความไวสูงที่สุด นักวิจัยเชื่อว่าการระบุ PSPs เหล่านี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการทำความเข้าใจพยาธิวิทยาที่ซับซ้อนของโรคข้อเข่าเสื่อมข้อเข่า การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าการบำบัดรักษาเพื่อป้องกันหรือปรับปรุงความรู้สึกเจ็บปวดอาจเป็นแนวทางใหม่ในการป้องกันอาการปวดเข่าถาวร การป้องกันความเจ็บปวดเป็นสิ่งสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและการทำงานในผู้ป่วยที่เป็นโรคประสาท